ทัวร์ดูบอลอังกฤษ แมนยู-ลิเวอร์พูล By TG (20-27 Feb'19) ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ดูบอลอังกฤษ แมนยู-ลิเวอร์พูล By TG (20-27 Feb'19) ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 155,000 บาท
รหัสสินค้า: PL_MAN-LFC
สถานะสินค้า:
ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก ปีศาจแดง vs หงส์แดง
เดินทาง 20-27 ก.พ. 62


โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS พร้อมสะสมไมล์ 25-50 %

ชมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2018/2019  คู่แดงเดือด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล
 
ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด+พิพิธภัณฑ์ – ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
ชมสนามแอนฟิลด์ + พิพิธภัณฑ์ – ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล
 
* ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge *
* ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน  Roman Bath Museum *
* ชมวิวมุมสูงของลอนดอน ด้วยการขึ้น ลอนดอนอาย *
* ลิ้มรส Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน *
* ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ *
* ชิมเป็ดย่างที่โฟร์ซีซั่นเมนูสุดฮิต *
* ช้อปปิ้งที่ ถนนอ๊อกฟอร์ด *

 

อัตราค่าบริการ
รายละเอียด ราคา/บาท
ผู้ใหญ่พัก (ห้องคู่) ท่านละ 155,000
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 140,000
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 130,000
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000
กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่ หักออกท่านละ 35,000
กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี หักออกท่านละ 25,500
กรณีมีวีซ่า หักออกท่านละ 5,000
 
** หากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1.      ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.      ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.      ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.      ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.      ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.      ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Long Side Lower และการันตี 2 ที่นั่งติดกัน)
8.      ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
9.      หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูตเท่านั้น
11.  ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
12.  บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1.      ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.      ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
5.      ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6.      ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน)