ทัวร์ดูบอลลาลีกาลีค บาเซโลน่า vs เรียลมาดริด By TG (24-30 Oct'18) ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ดูบอลลาลีกาลีค บาเซโลน่า vs เรียลมาดริด By TG (24-30 Oct'18) ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 149,000 บาท
รหัสสินค้า: PL_FCB-RMA
สถานะสินค้า:
ทัวร์ดูบอลสเปน ลาลีกา
 (บาร์เซโลน่า - รีล มาดริด)  
7 วัน 4 คืน

โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS พร้อมสะสมไมล์ 25-50 %


กำหนดเดินทาง 24-30 ตุลาคม 2561

มาดริด - พลาซ่า มายอร์ - เข้าชมพระราชวังหลวง - เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน - Las Rozas Village outlet - สนามซานติอาโก้ เบอนาบิว - มาดริดซิตี้ทัวร์ - รถไฟAVE – บาร์เซโลน่า - ชมระบำฟลามิงโก -  เนินเขา Montjuïc -  ชมฟุตบอลลาลีกาสเปน - สนามคัมป์นู -  โบสถ์ซากราดา ฟามีเลีย - City of Gaudi – สวนสาธารณะเกล
 

 
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ  (บาท) 24 - 30 ต.ค.61
ผู้ใหญ่พัก (ห้องคู่) ท่านละ 149,000
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 129,000
เด็กอายุไม่เกิน 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 119,000
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000
กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออกท่านละ 30,000
กรณีมีวีซ่า หักออกท่านละ 2,500
 
 อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1.      ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.      ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.      ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.      ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.      ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.      ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล CAT 1 PREMIUM
8.      ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
9.      หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสเปน
11.  ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
12.  บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1.      ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.      ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5.      ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ยูโร /คน /วัน)