ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีค แมนซิตี้ vs แมนยู By TG (8-15 Sep'18) ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีค แมนซิตี้ vs แมนยู By TG (8-15 Sep'18)  ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 135,000 บาท
รหัสสินค้า: PL_MNC-MAN
สถานะสินค้า:
            ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก
เรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ซิตี้ vs ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
8-15 พ.ย. 61

   
โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS พร้อมสะสมไมล์ 25-50 %ชมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2018/2019 แมนเชสเตอร์ซิตี้ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
 
ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด+พิพิธภัณฑ์ – ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
ชมสนามกีฬาอัลติฮัดแมนเชสเตอร์ซิตี
* ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge *
* ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน  Roman Bath Museum *
* ชมวิวมุมสูงของลอนดอน ด้วยการขึ้น ลอนดอนอาย *
* ลิ้มรส Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน *
*ตามรอย Harry Portter ที่ เมืองอ๊อกฟอร์ด *
* ชิมเป็ดย่างที่โฟร์ซีซั่นเมนูสุดฮิต *
* ช้อปปิ้งที่ ถนนอ๊อกฟอร์ด *

 

อัตราค่าบริการ
รายละเอียด ราคา/บาท
ผู้ใหญ่พัก (ห้องคู่) ท่านละ 135,000
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 118,000
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 105,000
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000
กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่ หักออกท่านละ 32,000
กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี หักออกท่านละ 25,000
กรณีมีวีซ่า หักออกท่านละ 5,000
 
** หากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ü ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ü ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
ü ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ü ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ü ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ü ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Long Side Lower และการันตี 2 ที่นั่งติดกัน)
ü ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
ü หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ü ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูตเท่านั้น
ü ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
ü บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
  û   ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
  û   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
  û   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  û   ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
  û   ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
  û   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน)