ทัวร์ตามรอย ลิขิตรัก Switzerland Germany 8 Days By EK (Sep-Dec'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตามรอย ลิขิตรัก Switzerland Germany 8 Days By EK (Sep-Dec'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: HUB_HG11B_EK
สถานะสินค้า:
" ตามรอย ลิขิตรัก "

Switzerland Germany 8 วัน 5 คืน

โลซานน์ เวเว่ย์ เบิร์น ทูน กรินเดอวัลด์ อินเทอร์ลาเก้น เบรียนซ์
ลูเซิร์น ฟุสเซ่น เอททัล ทิติเซ่ น้ำตกไรน์  
พิเศษ!! ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา


โดยสายการบินเอมิเรตส์ / เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

อัตราค่าบริการ​
วันเดินทาง ราคา
กันยายน 11-18 ก.ย. 61 
25 ก.ย.-2 ต.ค. 61
59,900
ตุลาคม 9-16 ต.ค. 61
16-23 ต.ค. 61
New Year Festival 2019 25 ธ.ค. - 1 ม.ค.
26 ธ.ค. - 2 ม.ค.
69,900
 
 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท
 
อัตรานี้รวม
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ  (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)