ทัวร์ดูไบ Dubai Abu Dhabi 5D3N (EK) SEP-DEC'18 ทัวร์ดูไบดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ดูไบ Dubai Abu Dhabi 5D3N (EK) SEP-DEC'18 ทัวร์ดูไบดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 29,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_BT-UAE01
สถานะสินค้า:
Dubai Abu Dhabi

5 วัน 3 คืน / โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)


ทัวร์ดูไบดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ดูไบ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 5 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
27 ก.ย.61 01 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
04 ต.ค.61 08 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
11 ต.ค.61 15 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
18 ต.ค.61 22 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
25 ต.ค.61 29 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
01 พ.ย.61 05 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
08 พ.ย.61 12 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
15 พ.ย.61 19 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
22 พ.ย.61 26 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
29 พ.ย.61 02 ธ.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Emirate Airline(EK)ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศดูไบ
 • ค่าโรงแรมตลอดการเดินทางระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)(กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป40 USD/ท่าน