ทัวร์จอร์แดน ชมเพตรา เมืองมรดกโลก 6D3N By RJ (Aug-Dec'18) ทัวร์จอร์แดน ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จอร์แดน ชมเพตรา เมืองมรดกโลก 6D3N By RJ (Aug-Dec'18) ทัวร์จอร์แดน ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 55,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_BT-JOD01
สถานะสินค้า:
ทัวร์จอร์แดน ชมเพตรา เมืองมรดกโลก

6วัน 3คืน / สายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ)


 ทัวร์จอร์แดน ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ราคาทัวร์ มหัศจรรย์ จอร์แดน  6 วัน 3 คืน พัก 5 ดาว (อัตราค่าบริการ 15 ท่านขึ้นไป)
เริ่มเดินทาง จำนวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
19 – 24 ก.ย. 61 20 RJ181/RJ180 55,900 55,900 53,900 7,500
11 – 16 ต.ค. 61 20 RJ183/RJ182 59,900 59,900 57,900 8,000
25 – 30 ต.ค. 61 20 RJ183/RJ182 58,900 58,900 56,900 8,000
08 – 13 พ.ย. 61 20 RJ183/RJ182 57,900 57,900 55,900 7,500
22 – 27 พ.ย. 61 20 RJ183/RJ182 57,900 57,900 55,900 7,500
06 – 11 ธ.ค. 61 20 RJ183/RJ182 59,900 59,900 57,900 8,000
28ธ.ค. – 02ม.ค. 62 20 RJ181/RJ180 69,900 69,900 67,900 8,500
 
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อัมมาน-กรุงเทพฯ สายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์),น้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจอร์แดน
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 50,000 บาท
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถวันละ 5 USD /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน / รวม 4 วัน 20 USD (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 5 USD /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน / รวม 6 วัน 30 USD (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)