ทัวร์ดูไบ Dubai Frame and La Perle Show 5D3N (EK) AUG-DEC'18 ทัวร์ดูไบดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ดูไบ Dubai Frame and La Perle Show 5D3N (EK) AUG-DEC'18 ทัวร์ดูไบดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 32,900 บาท
รหัสสินค้า: GO_DXB-EK003
สถานะสินค้า:
 Dubai Frame and La Perle Show

5 วัน 3 คืน / โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)


** กรุ๊ปการันตี 10 ท่าน ออกเดินทาง **

ทัวร์ดูไบดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
 

โปรแกรม :  Dubai Frame and La Perle Show 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 
กำหนดวันเดินทาง:                
    27-31 ก.ค. 61

    10-14 ส.ค. 61
    6-10, 20-24 ก.ย. 61
    12-16, 13-17, 20-24 ต.ค. 61        
อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 32,900.-
กรณีเดินทาง 3 ท่าน (พักห้องคู่ 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก* -
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500.-
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 32,900.-
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ  22,900.-
***ราคาไม่รวมวีซ่า UAE ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 3,000 บาท***
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
60,000.-
 
 
กำหนดวันเดินทาง:            1-5, 15-19 พ.ย. 61        
1-5, 5-9, 6-10 ธ.ค. 61             
อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 35,900.-
กรณีเดินทาง 3 ท่าน (พักห้องคู่ 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก* -
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,900.-
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 35,900.-
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน  ท่านละ 25,900.-
***ราคาไม่รวมวีซ่า UAE ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 3,000 บาท***
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
60,000.-
 
 
กำหนดวันเดินทาง:            29 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
ไม่รวม La Perle by Dragone show     
อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 39,900.-
กรณีเดินทาง 3 ท่าน (พักห้องคู่ 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก* -
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,900.-
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 39,900.-
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน  ท่านละ 25,900.-
***ราคาไม่รวมวีซ่า UAE ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 3,000 บาท***
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
60,000.-
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 9. ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
 10. ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 11. เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
 12. เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
 13. **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
 14. [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 15. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 16. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (20 ดอลล่าร์สหรัฐฯ)
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อคน ต่อวัน : 5 x 3 = 15 ดอลล่าร์สหรัฐฯ)
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้า UAE ท่านละ 3,000 บาท (ชำระพร้อมมัดจำ)