ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน By EK (ก.ย.-ธ.ค.61) ทัวร์อังกฤษดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน By EK (ก.ย.-ธ.ค.61) ทัวร์อังกฤษดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 58,900 บาท
รหัสสินค้า: CDT_EK012
สถานะสินค้า:
ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

ทัวร์อังกฤษดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)
พักเดี่ยว
ตุลาคม
2561
9-17 ต.ค. 61
16-24 ต.ค. 61
62,900 63,900 12,000
พฤศจิกายน
2561
14-22 พ.ย. 61
27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 61
58,900 56,900 12,000
ธันวาคม
2561
25 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61
28 ธ.ค. – 5 ม.ค. 61
69,900 67,900 12,000
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้า    พักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่าUNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ปอนด์ x 7 วัน = 14 ปอนด์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท