ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส แคว้นอัลซาส สตราสบูร์ก กอลมาร์ 7 วัน By EK (ต.ค.-พ.ย.61) ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส แคว้นอัลซาส สตราสบูร์ก กอลมาร์ 7 วัน By EK (ต.ค.-พ.ย.61) ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: CDT_EK011
สถานะสินค้า:
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 

ทิตลิส แคว้นอัลซาส สตราสบูร์ก กอลมาร์ 


โดยสายการบินเอมิเรตส์ / เดินทาง ต.ค.-พ.ย.61

ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง  
ราคา
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)
 
พักเดี่ยว
ตุลาคม
2561
12-18 / 23-29 ต.ค. 2561 52,900 50,900 8,000
พฤศจิกายน
2561
15-21 พ.ย. 61 49,900 47,900 8,000
 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท
 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท