ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7D By EK (พ.ย.-ธ.ค.61) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7D By EK (พ.ย.-ธ.ค.61) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ราคา: 40,900 บาท
รหัสสินค้า: CDT_EK010B
สถานะสินค้า:

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน
พระราชวังแวร์ซายส์ หมู่บ้านกังหันและล่องเรือหลังคากระจก
ปารีส  หอไอเฟล  ถนนชองเชลิเซ แกลลอเรียลาฟาเยตต์
บรูจจ์ บรัสเซลล์  จัตุรัสกรองปลาซ อัมสเตอร์ดัม ROERMOND OUTLET
 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ / เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61


ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง  
ราคา
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)
 
พักเดี่ยว
พฤศจิกายน
2561
13-19 พ.ย 61 40,900 38,900 10,000
ธันวาคม
2561
4-10 ธ.ค. 61 41,900 39,900 10,000
ธันวาคม
2561
26ธ.ค.61 - 1ม.ค.62
27ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62
50,900 48,900 10,000
 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท