ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงฟราว ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น กระเช้าเปิดประทุน 7D By EK (ต.ค.-ธ.ค.61) ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงฟราว ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น กระเช้าเปิดประทุน 7D By EK (ต.ค.-ธ.ค.61) ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 57,900 บาท
รหัสสินค้า: CDT_EK008
สถานะสินค้า:
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ DUO SWISS 7 DAYS

ยอดเขาจุงฟราว ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น กระเช้าเปิดประทุน

สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ / เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคา ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่ใช้เตียง
พักเดี่ยว
ตุลาคม
2561
9-15 /11-17/13-19
18-24 ต.ค. 2561
59,900 57,900 10,000
พฤศจิกายน
2561
15-21 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 61
57,900 55,900 10,000
ธันวาคม
2561
2-8 ธ.ค. 61 57,900 55,900 10,000
 
             
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • คนขับรถท้องถิ่น  (2.5 สวิสฟรัง x 5 วัน = 12.5 สวิสฟรัง )
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท