ทัวร์สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน By EK (ก.ย.-ธ.ค.61) ทัวร์สเปนดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน By EK (ก.ย.-ธ.ค.61) ทัวร์สเปนดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 47,900 บาท
รหัสสินค้า: CDT_EK006
สถานะสินค้า:
ทัวร์สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน

มาดริด ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย ลิสบอน
พิเศษ!!! ชมโชว์ระบำฟลาเมงโก้ ชิมหมูหัน
Suckling Pig (Michelin recommended)


โดยสายการบินเอมิเรตส์ / เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์สเปนดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

 
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี(ไม่มีเตียง)

พักเดียว
กันยายน
2561
11-18 ก.ย. 61 49,900 47,900 10,000
ตุลาคม
2561
9-16 ต.ค.61
11-18 ต.ค. 61
18-25 ต.ค.61
20-27 ต.ค. 61
21-28 ต.ค. 61
49,900 47,900 10,000
ธันวาคม
2561
3-10 ธ.ค. 61 47,900 45,900 10,000
                   
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน  / คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท