ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน By EK (ก.ย.-ธ.ค.61) ทัวร์สแกนดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน By EK (ก.ย.-ธ.ค.61) ทัวร์สแกนดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: CDT_EK004
สถานะสินค้า:
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8วัน

สายการบินเอมิเรตส์ (EK 


ทัวร์สแกนดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง  
ราคา
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)
พักเดี่ยว
กันยายน 2561 5-12 ก.ย. 2561 58,900 56,900 10,000
ตุลาคม 2561 16-23 ต.ค. 2561 58,900 56,900 10,000
พฤศจิกายน 2561 28 พ.ย. -5 ธ.ค. 61 59,900 57,900 15,000
ธันวาคม 2561 29ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 69,900 67,900 15,000
 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaways)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท