ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน By EK (ก.ย.-พ.ย.61) ทัวร์รัสเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน By EK (ก.ย.-พ.ย.61) ทัวร์รัสเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 54,900 บาท
รหัสสินค้า: CDT_EK002
สถานะสินค้า:
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ – เซนปีเตอร์เบิร์ก

8 วัน 5 คืน / โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK

ทัวร์รัสเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุต่ำกว่า
12 ปีไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
กันยายน
2561
11-18 /17-24 /18-25
24 ก.ย. -1 ต.ค.61
57,900 55,900 10,000
ตุลาคม
2561
2-9/6-13/8-15/9-16
16-23 /18-25/19-26
22-29 ต.ค. 61
57,900 55,900 10,000
พฤศจิกายน
2561
6-13/ 13-20
30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61
54,900 52,900 10,000
       
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าตั๋วรถไฟเดินทางระหว่างมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
 •       ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท