ทัวร์กรีซ WOW GREECE - SANTORINI 7 DAYS BY QR (Sep-Dec'18) ทัวร์กรีซดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์กรีซ WOW GREECE - SANTORINI 7 DAYS BY QR (Sep-Dec'18) ทัวร์กรีซดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 65,900 บาท
รหัสสินค้า: PRD_GREECE_QR
สถานะสินค้า:
WOW GREECE - SANTORINI 7 DAYS
เดินทางช่วง พ.ย.-ธ.ค. ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
บินไป-กลับ เอเธนส์-เกาะซานโตรินี่-เอเธนส์
เกาะซานโตรินี่ ราชินีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน
ที่สุดของมรดก สานักสงฆ์แห่งเมทีโอร่า
ทัวร์กรีซ ดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์ 
             กำหนดการเดินทาง
ราคา 67,900 บาท     20-26 ต.ค. 60 / 22-28 ต.ค. 60 / 04-10 ธ.ค. 61
ราคา 65,900 บาท      05-11 พ.ย. 61 / 12-18 พ.ย. 61 / 19-25 พ.ย. 61
    
เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาสำหรับเด็ก
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 10,000 บาท
** ราคานี้อาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561) **
 
การชำระเงิน
งวดที่ 1  สำรองที่นั่งชำระ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน หลังจากที่มีการทำจอง
งวดที่ 2  ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

โปรแกรมท่องเที่ยว WOW Greece-Santorini 7 Days อัตราค่าบริการนี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เอเธนส์-เกาะซานโตรินี่-เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
ค่าภาษีในประเทศกรีซ
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 ท่าน), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
โปรแกรมท่องเที่ยว WOW Greece-Santorini 7 Days อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 5 วัน คิดเป็นเงิน 15EUR
ค่าทิปพนักงานขับรถ วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 5 วัน คิดเป็นเงิน 15EUR
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็นเงิน 18EUR
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าเครื่องดื่มภายในห้องพัก, มินิบาร์, และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่สั่งเพิ่มเติมระหว่างมื้ออาหาร
ไม่รวมค่าวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศกรีซ ประมาณท่านละ 2,500 บาท
 
กรณียกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)             (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)                     (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)          (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง ต่ำกว่า 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
 
ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า
โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม