ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 Days BY TK (Dec'18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 Days BY TK (Dec'18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 0 บาท
รหัสสินค้า: PRD_WINTER_TK
สถานะสินค้า:
PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 Days

สัมผัสหิมะ ณ แหล่งสกียอดนิยม

บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน

พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่คัปปาโดเกีย

สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 


 

กำหนดการเดินทาง
25ธ.ค.2561-01ม.ค.2562 / 26ธ.ค.2561-02ม.ค.2562
27ธ.ค.2561-03ม.ค.2562 / 31ธ.ค.2561-07ม.ค.2562
 
!!! ราคาเพียง  49,900.- บาท !!!
โปรโมชั่นเพียง 4 กรุ๊ปเท่านั้น
 
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก
ท่านที่มีความประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว ต้องเพิ่มเงินอีกท่านละ 8,000.- บาท
 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2561) **
 
ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)     
 
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล/อิสตันบูล-อิซเมียร์ // ไคเซอร์รี่-อิสตันบูล / อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
(น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน)
(คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน
(คิดเป็น 8  วัน รวมเท่ากับ  24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม วินเธอร์ สกี 8 วัน
การชำระเงิน           งวดที่1:  สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด       ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง