ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี PREMIUM RIVIERA TURKEY 10 Days BY TK (Oct'18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี PREMIUM RIVIERA TURKEY 10 Days BY TK (Oct'18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: PRD_RREMIUM_TK
สถานะสินค้า:
PREMIUM RIVIERA TURKEY 10 Days 

บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 6 คืน

พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่คัปปาโดเกีย
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"

สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
กำหนดการเดินทาง        14-23 ตุลาคม 2561   (คณะเดียวเท่านั้น)
อัตราค่าบริการ   
ผู้ใหญ่     พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                   ราคาท่านละ           49,900.-        บาท   
เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี            (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)              ราคาท่านละ           47,900.-        บาท  
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี      (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)          ราคาท่านละ          46,900.-        บาท  
ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว                                                             ราคาท่านละ             9,000.-        บาท             
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2561) **
ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)     
 
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 40 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 9  วัน รวมเท่ากับ  27 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%