ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี UNSEEN TURKEY 8 Days BY TK (Oct'18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี UNSEEN TURKEY 8 Days BY TK (Oct'18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 29,900 บาท
รหัสสินค้า: PRD_UNSEEN_TK
สถานะสินค้า:
UNSEEN TURKEY 8 Days 

" ตุรกี ดินแดนแห่งสองทวีป "

“ทำไมต้องเลือกใช้บริการของเรา”
!!! เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม ราคาสบายกระเป๋า !!!

!!! ราคา เพียง 29,900.- บาท !!!

สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
กำหนดการเดินทาง
เดือน กันยายน 61       29 ก.ย. - 08ต.ค. 61
เดือน ตุลาคม 61        06-15 ต.ค. / 11-20 ต.ค. / 13-22 ต.ค.
 
พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 6,000.- บาท
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2561) **
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Kuwait Airways
(น้ำหนักกระเป๋า สูงสุด ท่านละ 2 ใบ ใบละ ไม่เกิน 23 กก. + สัมภาระขึ้นเครื่องได้อีก ไม่เกิน 7 กก.)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 40 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 9  วัน รวมเท่ากับ  27 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม อันซีน ตุรกี 10 วัน   
การชำระเงิน           งวดที่1:  สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด       ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 
กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม อันซีน ตุรกี 10 วัน  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-39 วัน หักค่ามัดจำ 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%