ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี TURKEY TROY 8 Days BY TK (Sep-Dec'18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี TURKEY TROY 8 Days BY TK (Sep-Dec'18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 36,900 บาท
รหัสสินค้า: PRD_TROY_TK
สถานะสินค้า:
TURKEY Troy 8 Days 

บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน

พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่คัปปาโดเกีย

สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 

กำหนดการเดินทาง   กรกฎาคม-ธันวาคม 2561                                             
 
ราคา 36,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 6,000 บาท
 
สิงหาคม         12-19
กันยายน         02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/23-30
                          29 ก.ย.-06 ต.ค./30 ก.ย.-07 ต.ค.
ตุลาคม           27ต.ค.-03พ.ย. bus2
พฤศจิกายน    03-10/04-11/10-17/11-18/17-24/18-25/24 พ.ย.-01 ธ.ค.
                      25 พ.ย.-02 ธ.ค.
ราคา 37,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 6,000 บาท
ธันวาคม         01-08/02-09/08-15/09-16
ราคา 43,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 7,000 บาท
ธันวาคม         25ธ.ค.61-01ม.ค.62/26ธ.ค.61-02ม.ค.62/27ธ.ค.61-03ม.ค.62
ราคา 44,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 8,000 บาท
ธันวาคม         29ธ.ค.61-05ม.ค.62/30ธ.ค.61-06ม.ค.62
 
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 
ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)      
 
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8  วัน รวมเท่ากับ  24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ตุรกี ทรอย 8 วัน
การชำระเงิน           งวดที่1:  สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด       ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 
*** เมื่อท่านชำระมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี ***