ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY 8 Days BY TK (Oct'18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY 8 Days BY TK (Oct'18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 39,900 บาท
รหัสสินค้า: PRD_LRT_TK
สถานะสินค้า:
LUXURY RIVIERA TURKEY 8 Days

บินตรง+บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน
พักโรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย 1 คืน

สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)


ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม 
06-13ต.ค.
/07-14ต.ค.
 14-21ต.ค.
    15-22ต.ค./20-27ต.ค./21-28 ต.ค
 
หมายเหตุ          เดือน พ.ค. และ ต.ค.     ขากลับ IST-BKK TK68  01:25-15:00
                          เดือน มิ.ย.                    ขากลับ IST-BKK TK64  20:10-09:40
 
 
   
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
ท่านที่มีความประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว
เพิ่มเงินอีกท่านละ 6,000.- บาท
 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 7 มี.ค. 2561) **
 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ  90,000.- บาท
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
 
ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)     
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7  วัน รวมเท่ากับ  21 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%