ทัวร์แคนาดาอย่างแตกต่าง CANADA EXPLORER 10D7N BY BR ส.ค.-ต.ค.61

ทัวร์แคนาดาอย่างแตกต่าง CANADA EXPLORER 10D7N BY BR ส.ค.-ต.ค.61
ราคา: 107,900 บาท
รหัสสินค้า: VTG_CANADA_BR
สถานะสินค้า:
CANADA EXPLORER แคนาดา 10 วัน 7 คืน
เที่ยวแคนาดาอย่างแตกต่าง...ชมเทือกเขาร็อคกี้ ชมอุทยานแห่งชาติบานฟ์ทะเลสาบเลคหลุยส์ ที่สวยงามราวภาพวาดแวนคูเวอร์
ชิมไวน์เมืองเคโลวนา ชมสวนสวยบูชาร์ด สะพานคาปิลาโน
นั่งรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซัลเฟอร์ พร้อมช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท
 โดยสายการบินอีวีเอแอร์ (BR)** ทัวร์แคนาดาดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ **
    


อัตราค่าเดินทาง            วันที่ 10-19 ส.ค. / 28 ก.ย.-07 ต.ค. / 06-15 ต.ค.2561
 
Canada Explorer 10D7N
(แวนคูเวอร์-เคโลวน่า-บานฟ์-เลคหลุยส์-วิคตอเรีย)
10-19 ส.ค. 28 ก.ย.-07 ต.ค. 06-15 ต.ค.
ผู้ใหญ่ ท่านละ 120,900 115,500 107,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 120,900 115,500 107,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 110,900 104,900 97,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 29,900 29,900 22,500
ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านที่ 3 ส่วนลด 5,000 5,000 5,000
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 80,900 80,900 73,500
*** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,000 บาท / ท่าน***

***ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 7,800 บาท***
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ- ซานฟรานซิสโก// ลอสแองเจลิส- กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ
      ณ วันที่ 26 มี.ค.2561 และท่านต้องชำระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ทัวร์ยื่นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท / ท่าน)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อ1ใบ (จำกัด 2 ใบ / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ