Delight Croatia 8 Days BY EK (APR-AUG18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

Delight Croatia 8 Days BY EK (APR-AUG18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: HUB_HG09_EK
สถานะสินค้า:
Grand Croatia 8 Days 
เดินทาง เมษายน-สิงหาคม61 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก โวดิเซ่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคา
เมษายน 25 เม.ย.-2 พ.ค. 61 49,900
พฤษภาคม 26 พ.ค.-2 มิ.ย.
มิถุนายน 13-20 มิ.ย.
30 มิ.ย.-7 ก.ค.
กรกฎาคม 24-31 ก.ค. 52,900
สิงหาคม 11-18 ส.ค.
 


 
​​
 
  
 
 
 
 
 
 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท
 
 อัตรานี้รวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)