ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น 7D5N BY TG ต.ค.-พ.ย.61

ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น 7D5N BY TG ต.ค.-พ.ย.61
ราคา: 54,900 บาท
รหัสสินค้า: VTG_HR3C_TG
สถานะสินค้า:
Hilight Russia 3 Cities
7วัน5คืน มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น​
โดยสายการบินไทย (TG)


*ทัวร์รัสเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์ *


 
กำหนดการเดินทาง                 10-16 พ.ย. / 24-30 พ.ย.2561
 
Hilight Russia 3 Cities / TG
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น 7 วัน
ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 54,900 33,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 52,900 33,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
49,900 31,900
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 5,900 5,900

กำหนดการเดินทาง                         22-28 ต.ค.2561
 
Hilight Russia 3 Cities / TG
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น 7 วัน
ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 66,900 37,300
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 63,900 37,300
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
59,900 34,300
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 6,900 6,900


**ไม่รวมทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท 
ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนคณะออกเดินทาง **

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***

*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
อัตรานี้รวมบริการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ- มอสโคว์-กรุงเทพฯ รวมถึงค่าเดินทางไป-กลับมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยรถไฟความเร็วสูง
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 มี.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 
 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในรัสเซียและหัวหน้าทัวร์ ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละประมาณ 2,000  บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์