ITALY อิตาลีตอนเหนือ "ล่องเรือทะเลสาบโคโม่" (เดินทางวันจักรีและสงกรานต์) 8D5N BY QR ทัวร์อิตาลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

 ITALY อิตาลีตอนเหนือ "ล่องเรือทะเลสาบโคโม่" (เดินทางวันจักรีและสงกรานต์) 8D5N BY QR ทัวร์อิตาลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 54,555 บาท
รหัสสินค้า: GZT_GG10ITALY_QR
สถานะสินค้า:
 ITALY อิตาลีตอนเหนือ "ล่องเรือทะเลสาบโคโม่"
(เดินทางวันจักรีและสงกรานต์) 8D5N BY QR

ทัวร์อิตาลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


 
กำหนดการเดินทาง  วันที่ 5 – 12 เมษายน 2560 (วันจักรี)  // 7 – 14 เมษายน 2560 (เทศกาลสงกรานต์)
 
  อิตาลีตอนเหนือ 8 วัน 5 คืน โดย QATAR AIRWAYS  
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้อง 2- 3 ท่าน )
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
   
   
วันที่ 5 – 12 เม.ย. (วันจักรี) 54,555 10,000    
วันที่ 7 – 14 เม.ย.(เทศกาลสงกรานต์) 57,555 10,000    
 
อัตรานี้รวม
1)     ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2)   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4)     ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5)   ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
6)   ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7)   ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8)   ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
9)   ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10)          ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
1)   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2)   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3)   ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4)   ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5)            ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน.
6)            ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 14 ยูโร)