RIVIERA-TULIP TURKEY ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"10DAYS BY QR ทัวร์ตุรกีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

 RIVIERA-TULIP TURKEY ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"10DAYS BY QR ทัวร์ตุรกีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 39,900 บาท
รหัสสินค้า: PRD_TULIP10DS_QR
สถานะสินค้า:
 RIVIERA-TULIP TURKEY
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"
10DAYS BY QR

ทัวร์ตุรกีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


 
กำหนดการเดินทาง        ตลอดเดือน เมษายน 2561    
                    

ราคา 39,900.- บาท     
26 มี.ค.-04 เม.ย./28 มี.ค.-06 เม.ย./02-11เม.ย.BUS 2
/04-13เม.ย.BUS 2
20-29 เม.ย./21-30 เม.ย./23 เม.ย.-02 พ.ค.(ตัดกรุ๊ป) 

ราคา 41,900.- บาท          27 เม.ย.-06 พ.ค.BUS 1        BUS2
ราคา 43,900.- บาท          14-23 เม.ย. 61 

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways     (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 9 วัน รวมเท่ากับ 45 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 10  วัน รวมเท่ากับ  30 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)