โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์

โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
ราคา: 10,999 บาท
รหัสสินค้า: -
สถานะสินค้า:
ทัวร์ เวียดนาม ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์ 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ ดาลัด มุ่ยเน่ โฮจิมินท์ 4 วัน 3 คืน บิน VZ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
07 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000
14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000
28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24+1 10,999 10,999 10,999 3,000
05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000
14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000
02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000
16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000
06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000
27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000
04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000
11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000
18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000
25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)