เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME

เวียดนามกลาง  เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME
ราคา: 10,999 บาท
รหัสสินค้า: VZDAD07
สถานะสินค้า:

ทัวร์ เวียดนาม ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว หมายเหตุ
     02-05 มิถุนายน 2562 10,999 10,999 4,000  
05-08 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
07-10 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  
09-12 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
12-15 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
16-19 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
19-22 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
21-24 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  
26-29 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 12,999 12,999 4,000  
03-06 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
07-10 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
13-16 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 4,500  
17-20 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
19-22 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
27-30 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 4,500  
28-31 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 4,500  
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 11,999 11,999 4,000  
04-07 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
      10-13 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 4,500  
11-14 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
      14-17 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
18-21 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
24-27 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
25-28 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
28-31 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 12,999 4,000  
04-07 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  
      07-10 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  
11-14 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  
14-17 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  
18-21 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  
21-24 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  
22-25 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  
27-30 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  
    28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 12,999 4,000  
02-05 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
       05-08 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
       09-12 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
12-15 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,500  
13-16 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,500  
16-19 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  
19-22 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
20-23 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  
23-26 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000   อัตราค่าบริการรวม
 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %