เวียดนามกลาง *เทศกาลพลุ* เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน

เวียดนามกลาง *เทศกาลพลุ* เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน
ราคา: 13,999 บาท
รหัสสินค้า: VZDAD09
สถานะสินค้า:
ทัวร์ เวียดนาม ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


 
เที่ยวบิน  VIETJET AIR (บินเช้า – กลับบ่าย)
เที่ยวบินขาไป – VZ960 BKK-DAD 10.50 – 12.30
เที่ยวบินขากลับ – VZ961 DAD-BKK 13.15 – 14.55
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว หมายเหตุ
06-09 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 4,000 บราซิล – เบลเยี่ยม
13-16 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 4,000 ฟินแลนด์ – อิตาลี
20-23 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 4,000 อังกฤษ - จีน
04-07 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 4,000 รอบสุดท้าย
 
 
 
เที่ยวบิน  VIETJET AIR (บินบ่าย – กลับเย็น)
เที่ยวบินขาไป – VZ962 BKK-DAD 15.50 – 17.30
เที่ยวบินขากลับ – VZ963 DAD-BKK 18.10 – 19.50
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว หมายเหตุ
01-04 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 4,000 เวียดนาม – รัสเซีย
15-18 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 4,000 ฟินแลนด์ – อิตาลี
 อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %