BEAUTY HANOI SAPA 4D3N

BEAUTY HANOI SAPA 4D3N
ราคา: 8,999 บาท
รหัสสินค้า: BZHAN16
สถานะสินค้า:
ทัวร์ เวียดนาม ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
07 – 10 มีนาคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999
14 – 17 มีนาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
21 – 24 มีนาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
28 – 31 มีนาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
04 – 07 เมษายน 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
12 – 15 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 11,999
13 – 16 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 11,999
14 – 17 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,000 11,999
25 – 28 เมษายน 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999
09 – 12 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999
16 – 19 พฤษภาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999
22 – 25 สิงหาคม 2562
*พีเรียดนี้ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้*
8,999 8,999 8,999 3,500 6,999
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง
 
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                   R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                  R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          
R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
Tค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%