มหัศจรรย์ เมืองแปร เมืองมรดกโลกแห่งประเทศพม่า

มหัศจรรย์ เมืองแปร เมืองมรดกโลกแห่งประเทศพม่า
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-MMR041
สถานะสินค้า:
ทัวร์ พม่า  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์ 
ตาราง วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์เมืองแปร มรดกโลกพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน บิน DD
SUMMIT PARK VIEW YANGON HOTEL 4*
เริ่มเดินทาง  กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500
03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500
09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,999 2,500
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 2,500
16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 2,500
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500
06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500
13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500
27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)