ทัวร์พม่ามัณฑะเลย์

ทัวร์พม่ามัณฑะเลย์
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: BT-MMR03
สถานะสินค้า:
ทัวร์ พม่า  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


 
                                                    อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
      ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า มัณฑะเลย์  มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG
  เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
  05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000
  27 ก.ค.62 29 ก.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000
  02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 PG709/PG714 10,900 10,500 9,900 2,000
  30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 PG709/PG714 10,900 10,500 9,900 2,000
  06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000
  20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000
  04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000
  01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000
  22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000
  29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000
  06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000
  08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 PG709/PG714 14,900 14,500 13,900 2,000
  13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000
  20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000
  28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 PG709/PG714 16,900 16,500 15,900 2,000
  30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 PG709/PG714 17,900 17,500 16,900 2,000
  31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 PG709/PG714 17,900 17,500 16,900 2,000
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)