พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 2 วัน 1 คืน

พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 2 วัน 1 คืน
ราคา: 7,999 บาท
รหัสสินค้า: GQ1REN-PG001
สถานะสินค้า:
ทัวร์ พม่า  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ : พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 2 วัน 1 คืน BY PG
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (เสริมเตียง) ท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ
พักเดี่ยว ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ 08-09 มิถุนายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 05-06 กรกฎาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 06-07 กรกฎาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 02-03 สิงหาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 03-04 สิงหาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 11-12 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 8,999 1,500 4,000
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 31 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 06-07 กันยายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 07-08 กันยายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 13-14 กันยายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 14-15 กันยายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 20-21 กันยายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 21-22 กันยายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 27-28 กันยายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
วันที่ 28-29 กันยายน 2562 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1             ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.            ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.            ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.            ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5.            ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.            ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.            ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
                ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
                ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
                ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
                เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
                เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
                **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
                 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.            ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9.            ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.            ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2.            ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
3.            ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
4.            ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5.            ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
6.            ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7.            ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์)
8.            ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9.            ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป