พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน

พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน
ราคา: 6,555 บาท
รหัสสินค้า: GQIRGN-DD002
สถานะสินค้า:
ทัวร์ พม่า  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ : พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน  BY DD  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่านท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง) ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
08 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500
15 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500
22 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500
29 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500
05 ก.ค.62-06 ก.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
06 ก.ค.62-07 ก.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
07 ก.ค.62-08 ก.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
13 ก.ค.62-14 ก.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
14 ก.ค.62-15 ก.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
16 ก.ค.62-17 ก.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500
20 ก.ค.62-21 ก.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500
27 ก.ค.62-28 ก.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500
28 ก.ค.62-29 ก.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500
02 ส.ค.62-03 ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
03 ส.ค.62-04 ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
09 ส.ค.62-10 ส.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500
17 ส.ค.62-18 ส.ค.62 6,999 6,999 6,999 1,500
23 ส.ค.62-24 ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
24 ส.ค.62-25 ส.ค.62 6,999 6,999 6,999 1,500
25 ส.ค.62-26 ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
30 ส.ค.62-31 ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
31 ส.ค.62-01 ก.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500
05 ก.ย.62-06 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500
07 ก.ย.62-08 ก.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500
11 ก.ย.62-12 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500
12 ก.ย.62-13 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500
14 ก.ย.62-15 ก.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500
18 ก.ย.62-19 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500
19 ก.ย.62-20 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500
21 ก.ย.62-22 ก.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500
25 ก.ย.62-26 ก.ย.62 6,555 6,555 6,555 1,500
28 ก.ย.62-29 ก.ย.62 6,999 6,999 6,999 1,500
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

1.            ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันจำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
2.            ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กก.
3.            ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4.            ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5.            ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6.            ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.            ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8.            ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
9.            ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10.          ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 
*ลูกค้าท่านใดสนใจ..ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัได้*
เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.            ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2.            ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
3.            ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
4.            ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5.            ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
6.            ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7.            ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์)
8.            ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9.            ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป