พม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน

พม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน
ราคา: 6,555 บาท
รหัสสินค้า: GQIRGN-FD001
สถานะสินค้า:
ทัวร์ พม่า  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ พม่า บุญรักษา 2วัน 1คืน สายการบินแอร์เอเชีย FD  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
15มิ.ย.-16มิ.ย. 62 6,555 6,555 6,555 1,500
16มิ.ย.-17มิ.ย. 62 6,555 6,555 6,555 1,500
22มิ.ย.-23มิ.ย. 62 6,555 6,555 6,555 1,500
23มิ.ย.-24มิ.ย. 62 6,555 6,555 6,555 1,500
29มิ.ย.-30มิ.ย. 62 6,555 6,555 6,555 1,500
30มิ.ย.-31มิ.ย. 62 6,555 6,555 6,555 1,500
06ก.ค.-07ก.ค. 62 6,555 6,555 6,555 1,500-
07ก.ค.-08ก.ค. 62 6,555 6,555 6,555 1,500
13ก.ค.-14ก.ค. 62 6,555 6,555 6,555 1,500
14ก.ค.-15ก.ค. 62 6,555 6,555 6,555 1,500
20ก.ค.-21ก.ค. 62 6,555 6,555 6,555 1,500
21ก.ค.-22ก.ค. 62 6,555 6,555 6,555 1,500
27ก.ค.-28ก.ค. 62 6,999 6,999 6,999 1,500
28ก.ค.-29ก.ค. 62 6,999 6,999 6,999 1,500
03ส.ค.-04ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
04ส.ค.-05ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
10ส.ค.-11ส.ค.62 6,555 6,555 6,555 1,500
11ส.ค.-12ส.ค.62 6,999 6,999 6,999 1,500
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.            ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันจำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
2.            ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กก.
3.            ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4.            ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5.            ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6.            ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.            ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8.            ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
9.            ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10.          ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.            ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2.            ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
3.            ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
4.            ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5.            ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
6.            ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7.            ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์)
8.            ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9.             ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป