มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
ราคา: 12,999 บาท
รหัสสินค้า: ZMDL05
สถานะสินค้า:
มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน
มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน มหาเจดีย์ชเวสิกองและพระมหามัยมุนี


 
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
26 – 29 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
03 – 06 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999
10 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
17 – 20 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999
24 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
07 – 10 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
14 – 17 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
21 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
05 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
12 – 15 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
19 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
26 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999
02 – 05 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
09 – 12 สิงหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999
16 – 19 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
23 – 26 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
06 – 09 กันยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
13 – 16 กันยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
20 – 23 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
27 ก.ย. – 30 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
03 – 06 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
04 – 07 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
10 – 13 ตุลาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999
11 – 14 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,000 12,999
17 – 20 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
18 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
24 – 27 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
25 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
01 – 04 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
08 – 11 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
15 – 18 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
05 – 08 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999
06 – 09 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999
07 – 10 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,000 11,999
12 – 15 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
13 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
14 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
19 – 22 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
20 – 23 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
21 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
26 – 29 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999
27 – 30 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 4,000 13,999
28 – 31 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 4,000 14,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง
 
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                   R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                  R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          
R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
T       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
T       ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200บาท/ทริป/ต่อท่าน
T       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%