ทัวร์พม่า FIVE STAR MYANMAY 2D1N By SL (Nov-Jan'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า FIVE STAR MYANMAY 2D1N By SL (Nov-Jan'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 10,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_RGN09_SL
สถานะสินค้า:

ย่างกุ้ง หงสา พักหรู 5 ดาว ไหว้พระ 9 วัด

สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์


 

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
02 – 04 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
03 – 05 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
10 – 12 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 10,999 3,000 8,999
17 – 19 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
21 – 23 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
24 – 26 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
25 – 27 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
28 – 30 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
01 – 03 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
05 – 07 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
07 – 09 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
12 – 14 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
14 – 16 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
15 – 17 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
19 – 21 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
21 – 23 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
22 – 24 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
28 – 30 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
29 – 31 ธันวาคม 2561 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,000 10,999
04 – 06 มกราคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,000 8,999
05 – 07 มกราคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,000 8,999
11 – 13 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
12 – 14 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
16 – 18 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
18 – 20 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
19 – 21 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
23 – 25 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
25 – 27 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
26 – 28 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
01 – 03 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
01 – 03 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
02 – 04 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
09 – 11 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
13 – 15 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
15 – 17 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
16 – 18 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
22 – 24 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
23 – 25 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
27 – 29 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***