ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี YONGON ทันใจ!! 2D1N By FD (DecMar'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี YONGON ทันใจ!! 2D1N By FD (DecMar'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 7,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_RGN07_FD
สถานะสินค้า:

สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี

ชิมเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา
 

ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
08 – 09 ธันวาคม 2561 9,588 9,588 9,588 1,500
09 – 10 ธันวาคม 2561 9,588 9,588 9,588 1,500
30 – 31 ธันวาคม 2561 10,588 10,588 10,588 1,500
31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 10,588 10,588 10,588 1,500
19 – 20 มกราคม 2562 8,588 8,588 8,588 1,500
26 - 27มกราคม 2562 8,588 8,588 8,588 1,500
05 – 06 กุมภาพันธ์ 2562 7,888 7,888 7,888 1,500
18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 7,888 7,888 7,888 1,500
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 8,588 8,588 8,588 1,500
09 – 10 มีนาคม 2562 8,588 8,588 8,588 1,500
16 – 17 มีนาคม 2562 8,588 8,588 8,588 1,500
30 – 31 มีนาคม 2562 8,888 8,888 8,888 1,500
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***