ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี MYANMAR สุขใจ 2D1N By 8M (Oct-Mar'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี MYANMAR สุขใจ 2D1N By 8M (Oct-Mar'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 8,599 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_RGN06_8M
สถานะสินค้า:

ย่างกุ้ง - หงสาวดี

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ

พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ้ง-กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
06 – 07 ตุลาคม 2561 8,599 8,599 8,599 1,500
03 – 04 พฤศจิกายน 2561 8,599 8,599 8,599 1,500
10 – 11 พฤศจิกายน 2561 8,599 8,599 8,599 1,500
17 – 18 พฤศจิกายน 2561 8,599 8,599 8,599 1,500
24 – 25 พฤศจิกายน 2561 8,599 8,599 8,599 1,500
01 – 02 ธันวาคม 2561 8,599 8,599 8,599 1,500
09 – 10 ธันวาคม 2561 8,599 8,599 8,599 1,500
15 – 16 ธันวาคม 2561 8,599 8,599 8,599 1,500
22 – 23 ธันวาคม 2561 8,599 8,599 8,599 1,500
12 – 13 มกราคม 2562 8,599 8,599 8,599 1,500
18 - 19 มกราคม 2562 8,599 8,599 8,599 1,500
26 – 27 มกราคม 2562 8,599 8,599 8,599 1,500
04 – 05 กุมภาพันธ์ 2562 8,599 8,599 8,599 1,500
08 – 09 กุมภาพันธ์ 2562 8,599 8,599 8,599 1,500
18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 8,599 8,599 8,599 1,500
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 8,599 8,599 8,599 1,500
02 – 03 มีนาคม 2562 8,599 8,599 8,599 1,500
09 – 10 มีนาคม 2562 8,599 8,599 8,599 1,500
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***