ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดีบุญทุ่ม!! YANGON 2D1N By FD (Sep-Oct'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดีบุญทุ่ม!! YANGON 2D1N By FD (Sep-Oct'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 6,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_RGN05_FD
สถานะสินค้า:

สักกะระ 2 มหาบูชาสถาน สูงสุดของพม่า

พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี

ชิมเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
23 – 24 กันยายน 2561
(ขาไป FD251 / 07.15-08.00)
(ขากลับ FD254 / 17.30-19.15)
6,888 6,888 6,888 1,500
30 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
(ขาไป FD251 / 07.15-08.00)
(ขากลับ FD254 / 17.30-19.15)
6,888 6,888 6,888 1,500
01 – 02 ตุลาคม 2561
(ขาไป FD255 / 12.10-12.55)
(ขากลับ FD258 / 19.25-21.10)
6,888 6,888 6,888 1,500
08 – 09 ตุลาคม 2561
(ขาไป FD255 / 12.10-12.55)
(ขากลับ FD258 / 19.25-21.10)
6,888 6,888 6,888 1,500
28 – 29 ตุลาคม 2561
(ขาไป FD251 / 07.15-08.00)
(ขากลับ FD254 / 17.30-19.15)
7,888 7,888 7,888 1,500
29 – 30 ตุลาคม 2561
(ขาไป FD251 / 07.15-08.00)
(ขากลับ FD254 / 17.30-19.15)
7,888 7,888 7,888 1,500
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***