ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน THE HOLY MYANMAR 3D2N By 8M (Jul-Mar'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน THE HOLY MYANMAR 3D2N By 8M (Jul-Mar'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 9,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_RGN04_8M
สถานะสินค้า:

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ

แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร - เป็ดปักกิ่ง - กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

 

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
20 - 22 กรกฎาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
27 – 29 กรกฎาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
10 – 12 สิงหาคม 2561 10,588 10,588 10,588 3,000 7,888
24 – 26 สิงหาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
07 – 09 กันยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
05 – 07 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
12  - 14 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
13 – 15 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
19 – 21 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
20 – 22 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
21 – 23 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
26 – 28 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
02 – 04 พฤศจิกายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
14 – 16 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
21 – 23 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
28 – 30 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
29 – 31 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599
04 – 06 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
11 – 13 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
18 – 20 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
25 – 27 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
01 – 03 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
15 – 17 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
22 – 24 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
29 – 31 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
 
**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน***