ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N By FD (Aug-Mar'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N By FD (Aug-Mar'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 11,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_MDL04_FD
สถานะสินค้า:

มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน

ชมป่าทะเลเจดีย์

ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณะเลย์

พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา หุ่นเชิดโบราณ FREE!! ถุงผ้า+พัด

ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
09 – 12 สิงหาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 11,888
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
13 – 16 กันยายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
27 – 30 กันยายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
11 – 14 ตุลาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,888
19 – 22 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
26 – 29 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
13 – 16 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 10,599
20 – 23 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 10,599
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 4,000 13,599
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 4,000 13,599
18 – 21 มกราคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
07 – 10 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
14 – 17 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
21 – 24 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,000 9,999
 
 
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***