ทัวร์พม่าเที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ฺ-สกายน์-มิงกุน 3D2N By FD (Jun-Oct'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่าเที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ฺ-สกายน์-มิงกุน 3D2N By FD (Jun-Oct'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 9,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_MDL03_FD
สถานะสินค้า:

เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ฺ-สกายน์-มิงกุน

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา FREE!! ถุงผ้า+พัด

ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
22 – 24 มิถุนายน 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
13 – 15 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,888
27 – 29 กรกฎาคม 2561 13,888 13,888 13,888 2,500 10,888
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
21 – 23 กันยายน 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
12 – 14 ตุลาคม 2561 11,888 11,888 11,88 2,500 8,888
20 – 22 ตุลาคม 2561 11,888 11,888 11,88 2,500 8,888
 
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท **
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ***