ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) AUG-DEC'18 ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) AUG-DEC'18 ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 7,900 บาท
รหัสสินค้า: GO_RGN-PG002
สถานะสินค้า:
ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 


ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

 

 
โปรแกรม : ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
 

อัตราค่าบริการ                                                                                    
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก8-12 ปี(เสริมเตียง) เด็ก8-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาจอยแลนด์
ไม่รวมตั๋ว
07-08 กรกฎาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
14-15 กรกฎาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
04-05 สิงหาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
12-13 สิงหาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
18-19 สิงหาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
25-26 สิงหาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
01-02 กันยายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
08-09 กันยายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
15-16 กันยายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
22-23 กันยายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
29-30 กันยายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
06-07 ตุลาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
27-28 ตุลาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
03-04 พฤศจิกายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
06-07 พฤศจิกายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
10-11 พฤศจิกายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
13-14 พฤศจิกายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
17-18 พฤศจิกายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
21-22 พฤศจิกายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
24-25 พฤศจิกายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
27-28 พฤศจิกายน 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
01-02 ธันวาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
04-05 ธันวาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
15-16 ธันวาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
18-19 ธันวาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
22-23 ธันวาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
25-26 ธันวาคม 2561 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 4,900.-
*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 3,000 บาท / ท่าน ***
 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
** แจกน้ำดื่มวันละ 2 ขวด ผ้าเย็นวันละ 2 ผืน **
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันจำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไม่เกิน30 กก. (Nok Air)
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
 4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 5. ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์)
 8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)