ทัวร์พม่า Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด 2 วัน สายการบินนกแอร์ (DD) Aug-Dep'18 ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด 2 วัน สายการบินนกแอร์ (DD) Aug-Dep'18 ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 6,500 บาท
รหัสสินค้า: GO_RGN-DD002
สถานะสินค้า:
Go Myanmar สุดจ๊าตต..

ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9วัด

สายการบินนกแอร์ (DD)


ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

 

           ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9วัด สายการบินนกแอร์ (DD)

 อัตราค่าบริการ                                                                                    
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก
1 ท่าน
เด็กทารก 
1 ท่าน
Join Land
1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
18-19 กรกฎาคม 2561 5,900 1,500 5,400 1,500
19-20 กรกฎาคม 2561 5,900 1,500 5,400 1,500
20-21 กรกฎาคม 2561 6,900 1,500 6,400 1,500
21-22 กรกฎาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
22-23 กรกฎาคม 2561 6,900 1,500 6,400 1,500
25-26 กรกฎาคม 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
26-27 กรกฎาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
27-28 กรกฎาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
28-29 กรกฎาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
29-30 กรกฎาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
02-03 สิงหาคม 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
03-04 สิงหาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
05-06 สิงหาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
08-09 สิงหาคม 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
09-10 สิงหาคม 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
10-11 สิงหาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
11-12 สิงหาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
12-13 สิงหาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
16-17 สิงหาคม 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
17-18 สิงหาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
18-19 สิงหาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
19-20 สิงหาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
23-24 สิงหาคม 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
24-25 สิงหาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
25-26 สิงหาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
26-27 สิงหาคม 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
29-30 สิงหาคม 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
30-31 สิงหาคม 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
31สิงหาคม 2561 – 01 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
01-02 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
02-03 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
06-07 กันยายน 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
07-08 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
08-09 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
09-10 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
12-13 กันยายน 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
13-14 กันยายน 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
14-15 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
15-16 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
16-17 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
19-20 กันยายน 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
20-21 กันยายน 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
21-22 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
22-23 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
23-24 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
26-27 กันยายน 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
27-28 กันยายน 2561 6,900 1,500 5,400 1,500
28-29 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
29-30 กันยายน 2561 7,900 1,500 6,400 1,500
30กันยายน 2561 –01ตุลาคม2561 7,900 1,500 6,400 1,500
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน **

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน]
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 8. ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
 9. [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 10. ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
 11. [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 12. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 13. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 1,000 บาท/ท่าน ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์ตามที่ท่านประทับใจ
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา