ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) AUG-DEC'18 ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) AUG-DEC'18 ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: GO_MDL-PG01
สถานะสินค้า:
มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

 โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)


ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการ                                                                                    
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก8-12 ปี(เสริมเตียง) เด็ก8-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาจอยแลนด์
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
10-13 สิงหาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,500.-
16-19 สิงหาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
23-26 สิงหาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
06-09 กันยายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
13-16 กันยายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
27-30 กันยายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
04-07 ตุลาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
12-15 ตุลาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,500.-
20-23 ตุลาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,500.-
25-28 ตุลาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
01-04 พฤศจิกายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
08-11 พฤศจิกายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
15-18 พฤศจิกายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
22-25 พฤศจิกายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
07-10 ธันวาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,500.-
13-16 ธันวาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
20-23 ธันวาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.-
29 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 10,500.-
30 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 10,500.-
*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 3,000 บาท / ท่าน ***
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันจำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 
 1. ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
  1. เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
  2. เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
  3. ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
  4. [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
  5. ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
  6. [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
  7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
 4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 5. ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์)
 8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (800 บาท/ท่าน/ทริป) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)