ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระวัดดัง 1วัน By SL (Aug-Oct'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระวัดดัง 1วัน By SL (Aug-Oct'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 4,999 บาท
รหัสสินค้า: BID_JT01_SL
สถานะสินค้า:
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 1 วัน

เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

เดินทาง ส.ค.- ต.ค.61

ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์ 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สายการบิน จำนวน ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก
04 มิ.ย.61 04 มิ.ย.61 SL 31 4,999.-
07 มิ.ย.61 07 มิ.ย.61 SL 31 4,999.-
11 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61 SL 31 4,999.-
14 มิ.ย.61 14 มิ.ย.61 SL 31 4,999.-
18 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 SL 31 4,999.-
21 มิ.ย.61 21 มิ.ย.61 SL 31 4,999.-
25 มิ.ย.61 25 มิ.ย.61 SL 31 4,999.-
28 มิ.ย.61 28 มิ.ย.61 SL 31 4,999.-
05 ก.ค.61 05 ก.ค.61 SL 31 4,999.-
09 ก.ค.61 09 ก.ค.61 SL 31 4,999.-
12 ก.ค.61 12 ก.ค.61 SL 31 4,999.-
16 ก.ค.61 16 ก.ค.61 SL 31 4,999.-
19 ก.ค.61 19 ก.ค.61 SL 31 4,999.-
23 ก.ค.61 23 ก.ค.61 SL 31 4,999.-
06 ส.ค.61 06 ส.ค.61 SL 31 4,999.-
20 ส.ค.61 20 ส.ค.61 SL 31 4,999.-
27 ส.ค.61 27 ส.ค.61 SL 31 4,999.-
03 ก.ย.61 03 ก.ย.61 SL 31 4,999.-
10 ก.ย.61 10 ก.ย.61 SL 31 4,999.-
17 ก.ย.61 17 ก.ย.61 SL 31 4,999.-
24 ก.ย.61 24 ก.ย.61 SL 31 4,999.-
01 ต.ค.61 01 ต.ค.61 SL 31 4,999.-
08 ต.ค.61 08 ต.ค.61 SL 31 4,999.-
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท **