ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พักหรู4ดาว 3D By DD (Nov18-Mar19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พักหรู4ดาว 3D By DD (Nov18-Mar19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: BID_MMR001_DD
สถานะสินค้า:
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พักหรู4ดาว

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
เดินทาง พ.ย.61 - มี.ค.62


ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD พักโรงแรม 4 ดาว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000
3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000
9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000
10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000
16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000
23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000
24 พ.ย.61 26 พ.ย.61 35 9,999 9,999 8,999 3,000
30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000
1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000
7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000
8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,000
14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000
15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000
21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000
22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 35 10,900 10,900 9,900 3,000
28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,000
29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 35 13,900 13,900 12,900 3,000
30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 35 12,900 12,900 11,900 3,000
31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 35 11,900 11,900 10,900 3,000
4 ม.ค.62 6 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
5 ม.ค.62 7 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
11 ม.ค.62 13 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
12 ม.ค.62 14 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
19 ม.ค.62 21 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
26 ม.ค.62 28 ม.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
1 ก.พ.62 3 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
2 ก.พ.62 4 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
8 ก.พ.62 10 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
9 ก.พ.62 11 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
16 ก.พ.62 18 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
22 ก.พ.62 24 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
23 ก.พ.62 25 ก.พ.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
1 มี.ค.62 3 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
2 มี.ค.62 4 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
8 มี.ค.62 10 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
9 มี.ค.62 11 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
15 มี.ค.62 17 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
16 มี.ค.62 18 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
22 มี.ค.62 24 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
23 มี.ค.62 25 มี.ค.62 35 10,900 10,900 9,900 3,000
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท **