Mix flower in Hokkaido

Mix flower in Hokkaido
ราคา: 28,999 บาท
รหัสสินค้า: ZHOK04
สถานะสินค้า:

Mix Flower in Hokkaido 5 วัน 3 คืน

โซอุนเคียว-อาซาฮิกาว่า-ซัปโปโร

เพลิดเพลินกับทุ่งดอกพิงค์มอส บนพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร


ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกทิวลิปกว่า 1,200,000 ดอก

 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคาไม่รวม
ตั๋ว
08 – 12 พฤษภาคม 2562 29,999 8,000 21,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562 29,999 8,000 21,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 29,999 8,000 21,999
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 29,999 8,000 21,999
05 – 09 มิถุนายน 2562 28,999 8,000 20,999
12 – 16 มิถุนายน 2562 28,999 8,000 20,999
19 – 23 มิถุนายน 2562 28,999 8,000 20,999
26 – 30 มิถุนายน 2562 28,999 8,000 20,999


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                         - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.         - ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน          - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                            - ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาล       ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%