NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5D3N ซุปตาร์เมืองเก่า กับ ดอกไม้งาม

NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5D3N ซุปตาร์เมืองเก่า กับ ดอกไม้งาม
ราคา: 17,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ118
สถานะสินค้า:
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกworld heritage ชิราคาวาโกะ
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำณเมืองมัตสึโมโต้
เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณณสวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจณเมืองนาโกย่าย่านโอสุและซาคาเอะ
FREE!! WIFI ON BUS
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1
05 -09มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
07 - 11มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
14 - 18มิถุนายน 2562 17,888.- 7,900.- 1
21 - 25มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
28มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
05 - 09กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
07 - 11กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
12 - 16กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 1
17 - 21กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1
19 - 23กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
26- 30กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
02 - 06สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
04 - 08สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1
09 - 13สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
16 - 20สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
18 - 22สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1
23- 27สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
25- 29สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1
03- 07กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
10- 14กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
13- 17กันยายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
15- 19กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
20- 24กันยายน 2562 21,888.- 7,900.- 1

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %