จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน [เลสโก จอมยุทธ์หญิง]

จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน [เลสโก จอมยุทธ์หญิง]
ราคา: 12,999 บาท
รหัสสินค้า: ZCSX06
สถานะสินค้า:
ทัวร์ จีน  ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
14 – 18 มิถุนายน 2562 12,999 15,999 3,999 9,999
09 – 13 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 4,999 9,999
16 – 20 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 3,999 9,999
21 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 3,999 9,999
เปิดเพิ่ม!!
02 – 06 กันยายน 2562
12,999 15,999 3,999 9,999
เปิดเพิ่ม!!
03 – 07 กันยายน 2562
12,999 15,999 3,999 9,999
เปิดเพิ่ม!!
09 – 13 กันยายน 2562
12,999 15,999 3,999 9,999
เปิดเพิ่ม!!
11 – 15 กันยายน 2562
12,999 15,999 3,999 9,999
เปิดเพิ่ม!!
16 – 20 กันยายน 2562
12,999 15,999 3,999 9,999
เปิดเพิ่ม!!
23 – 27 กันยายน 2562
12,999 15,999 3,999 9,999
เปิดเพิ่ม!!
24 – 28 กันยายน 2562
12,999 15,999 3,999 9,999
เปิดเพิ่ม!!
25 – 29 กันยายน 2562
12,999 15,999 3,999 9,999
เปิดเพิ่ม!!
07 – 11 ตุลาคม 2562
12,999 15,999 3,999 9,999
23 – 27 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 4,999 9,999
เปิดเพิ่ม!!
24 – 28 ตุลาคม 2562
12,999 15,999 3,999 9,999
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 12,999 15,999 3,999 9,999
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ  
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%